Waarneming
De site voor alle natuurwaarnemingen.

Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV)
De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) is een landelijke vereniging voor veldbiologie die zich bezig houdt met natuurbeleving, natuurstudie en natuurbescherming. Plaatselijk zijn afdelingen actief met onder andere excursies, cursussen, lezingen.

Vereniging Bos en Kuil
Vereniging Bos en Kuil maakt zich sterk voor het behoud, verbetering en verfraaiing van het Lierdal, in geklemd tussen Malden en Molenhoek.

Natuurstichting Kadans
Stichting met als doel het natuurbesef van de bewoners van de gemeente Heumen en de betrokkenheid bij de natuur in die gemeente te vergroting in de hoop dat die natuur kan blijven voor nu en de toekomstige generaties.

Radboud Universiteit, Faculteit der NWI: Landschap & Natuur Nijmegen
De webmodule Landschap & Natuur Nijmegen voor studenten Biologie, geïllustreerde internetversie van een deel van de cursus "Biodiversiteit" van de Radboud Universiteit Nijmegen (Hoofdauteur: G.M. Bögemann).

Vlinderstichting
De Vlinderstichting is een natuurbeschermingsorganisatie die zich sterk maakt voor het behoud en herstel van vlinders en libellen in Nederland en Europa.

Natuurmonumenten
Natuurmonumenten zet zich in voor een leefbaar Nederland met voldoende ruimte voor het voortbestaan van de natuur in al haar verschijningsvormen. Natuurmonumenten stelt natuur, landschap en daarmee samenhangende cultuurhistorie daadwerkelijk veilig door gebieden aan te kopen en op professionele wijze te beheren.

Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudies (NJN)
De Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN) is een groene vereniging voor en door jongeren tussen de 12 en 25 jaar, met ongeveer 40 afdelingen verspreid over Nederland. Deze afdelingen organiseren in de weekenden dagexcursies en in vakanties meerdaagse kampen.

Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer is een maatschappelijke organisatie die een fundamentele bijdrage levert aan een duurzame relatie tussen mens en natuur.

Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Stichting Landschapsbeheer Gelderland zet zich, samen met anderen in voor het landschap en de natuur en de cultuurhistorie in dat landschap.

Stichting Natuur en Milieu
Stichting Natuur en Milieu is een onafhankelijke organisatie die opkomt voor een vitale natuur en een gezond milieu, ook voor toekomstige generaties.

Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie (IVN)
IVN Natuur- en Milieueducatie draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu en landschap.

Stichting Oase
Stichting Oase is een beweging voor vrienden van natuurrijke tuinen, parken en plantsoenen in Nederland en Vlaanderen, actief op de raakvlakken van natuur-tuin-cultuur-kunst, op velerlei schalen en locaties, haast altijd gedreven, soms groots, maar liefst wel kleinschalig binnen de menselijke maat.

Stichting Educatieve Natuurtuin Goffert
Stichting die op het braakliggende terrein van de vroegere speeltuin Goffertpark een natuurtuin heeft ingericht en onderhoud met als doel aan scholen en groepen voorlichting te geven over onderwerpen die met natuur en milieu te maken hebben.

Landschapsbeheer De Wassum
Landschapsbeheer De Wassum beheert natuurterreinen met schaapskuddes. De kuddes begrazen heidegebieden, dijken, uiterwaarden, beekdalen en stadsparken in de provincies Limburg, Gelderland, Utrecht en Brabant.

Hortus-Arcadië
In 1999 heeft de Stichting Hortus Arcadië het beheer van de Botanische Tuin overgenomen van de Universiteit.  Nu is de tuin grotendeels in oude luister hersteld. Maar dan wel in een eigentijdse bewerking. Minder ‘aangeharkt’ wellicht dan vroeger en met een sterker accent op ecologische waarden, de museale functie en een grote diversiteit van botanische soorten. Maar vooral ook met nieuwe elementen binnen een ambitieuzer en breder plan.

Heemkunde Malden
Stichting Heemkunde Malden heeft de volgende doelstellingen:  Het bevorderen van de belangstelling voor de geschiedenis van eigen omgeving, bewoners, gebruiken en heemkundige waardevolle overblijfselen. Het behartigen van heemkundige belangen in de meest ruime zin van het woord. Het beheer van het Gildeboek van 1726 wat gerestaureerd is en in bewaring is gegeven aan het archief te Nijmegen.

Erfgoedplatform gemeente Heumen
De gemeente Heumen en het onlangs opgerichte Erfgoedplatvorm Gemeente Heumen zijn een samenwerking gestart om op korte termijn het gemeentelijk erfgoedbeleid vorm te geven.
Inmiddels zijn er twee werkgroepen samengesteld, werkgroep groen erfgoed en werkgroep rood erfgoed.
De werkgroep rood houdt zich bezig met het actualiseren van de monumentenlijsten en het in kaart brengen van waardevolle panden in de gemeente Heumen. De werkgroep groen zal het groene erfgoed in kaart brengen.

Milieudefensie Nijmegen
Vanaf de oprichting hebben we een belangrijke rol gespeeld in brede coalities met andere natuur-, milieu-, bewoners- en cultuurhistorische groepen, zowel in Nijmegen als in de regio. Milieudefensie Nijmegen spant zich in voor behoud van bomen en parken en van open landschap en natuur, vóór goede fiets- en openbaar vervoersverbindingen en voor een goed milieu- en duurzaamheidbeleid van lokaal tot (soms) mondiaal niveau.

De Stichting Heg@Landschap
De Stichting Heg@Landschap heeft een passie voor landelijke heggen en bomen. De stichting wil het landschap verrijken met heggen, bomen, houtwallen. Iets terughalen van wat verloren gegaan is, maar dat wel met een blik op de toekomst. Meewerken aan een mooi, natuurrijk landschap. Behoud, liefst versterken van de biodiversiteit, en er voor zorgen dat er in Nederland meer van landschap en natuur genoten kan worden.

Groen en Doen
Samen werken aan groen. Groen en Doen gelooft in samen werken aan een mooi landschap. Groen en Doen is een programma van het ministerie van EZ en stimuleert en ontwikkelt vrijwilligerswerk op het gebied van natuur- en landschapsbeheer en groen in de stad.

Foundation Yves Rocher
De Foundation Yves Rocher – Institut de France is door Jacques Rocher, zoon van Yves Rocher, opgericht.
De Fonudation biedt in meer dan 50 landen ondersteuning bij lokale en mondiale activiteiten op het gebied van natuurbehoud, verbondenheid en milieueducatie.
De Foundation is in 1991 opgericht en staat sinds 2001 onder bescherming van het Institut de France. Zij zet zich in voor een ‘groenere wereld’ met de milieuprijs ‘Terre de Femmes’ en de actie ‘Plant for the Planet’.